คณะผู้บริหาร (Board of Directors)

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

IMG 0516

นายรังสรรค์  นันทกาวงศ์

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ


 

1002

นายบุญเลิศ  สงบจิตร์

ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ


 

1004

นายชุมพล  คุ้มวงศ์

ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ


 

1003

นายประนอม  แก้วหนองเสม็ด

ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ


 

Chaluay 

ร้อยตรี ฉลวย  นักขฤกษ์

ตำแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ


 

1006

พ.ต.ท.สมภพ  เลขะวณิช

ตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ


 

1007 1

 นายมนตรี  พงษ์ทองมหาคุณ

ตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ


 

คณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

(แถวนั่ง) นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์  นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ

(แถวยืน จากซ้ายไปขวา) ร้อยตรี ฉลวย  นักขฤกษ์ [เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ], นายประนอม แก้วหนองเสม็ด [รองนายกเทศมนตรีฯ], นายบุญเลิศ สงบจิตร์ [รองนายกเทศมนตรีฯ], พันตำรวจโท สมภพ  เลขะวณิช [ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ], นายมนตรี  พงษทองมหาคุณ [ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ] และนายชุมพล  คุ้มวงศ์ [รองนายกเทศมนตรีฯ]