ร้องทุกข์ กับ นายกเทศมนตรี
คำแถลงนโยบายของนายกฯ
ขอเชิญประชุม
รายงานการประชุม
การจัดซื้อ จัดจ้าง
งบประมาณ การเงิน การคลัง
ผลการดำเนินงาน
พ.ร.บ. ระเบียบ ข้อบังคับ อื่นๆ
การวางระบบควบคุมภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 

 

การจัดซื้อ จัดจ้าง     

ข่าวการจัดซื้อ จัดจ้าง
ข่าวประกาศสอบราคา ประกวดราคา
ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคา
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2549
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2551 (เทศบัญญัติ)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2551 (จ่ายขาดเงินสะสม)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2552
   
สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2549
  เดือนพฤศจิกายน 2548
  เดือนธันวาคม 2548
  เดือนกุมภาพันธ์ 2549
  เดือนมีนาคม 2549
  เดือนเมษายน 2549
  เดือนพฤษภาคม 2549
  เดือนมิถุนายน 2549
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2550
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน ปีงบประมาณ 2550
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2550
  เดือนตุลาคม 2549
  เดือนพฤศจิกายน 2549
  เดือนธันวาคม 2549
  เดือนมกราคม 2550
  เดือนกุมภาพันธ์ 2550
  เดือนมีนาคม 2550
  เดือนเมษายน 2550
  เดือนพฤษภาคม 2550
  เดือนมิถุนายน 2550
     
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2551
  เดือนตุลาคม      2550
  เดือนมกราคม    2551
  เดือนกุมภาพันธ์ 2551
  เดือนมีนาคม      2551
     
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2552
  เดือนตุลาคม       2551
  เดือนมีนาคม      2552
  เดือนเมษยน      2552
  เดือนพฤษภาคม 2552
     
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2553
  เดือนตุลาคม 2552
  เดือนมกราคม 2553
  เดือนกุมภาพันธ์ 2553
  เดือนมีนาคม 2553
  เดือนเมษายน 2553
  เดือนมิถุนายน 2553
  เดือนกรกฏาคม 2553
  เดือนสิงหาคม 2553
  เดือนกันยายน 2553
  แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2553
  แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2553
     
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2554
  เดือนตุลาคม 2553
  เดือนกุมภาพันธ์ 2554
  เดือนมีนาคม 2554
  เดือนเมษายน 2554
  เดือนพฤษภาคม 2554
  เดือนมิถุนายน 2554
  เดือนกรกฎาคม 2554
  เดือนกันยายน 2554
  แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2554
     
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2555
  เดือนตุลาคม 2554
  เดือนเมษายน 2555
  เดือนพฤษภาคม 2555
     
  แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2555
     
  แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2556
    ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556
    ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1
    ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2