ภาษาไทย TH
| English EN
ร้องเรียน / ร้องทุกข

Bueng Yitho GIS
Explore Bueng Yitho
(สำรวจเทศบาลเมืองบึงยี่โถ)

Hit Web Counter Com Website
Visitors
ติดต่อกับเรา
สำนักงานเทศบาลเมืองบึงยี่โถ

เลขที่ 1 หมู่ 1 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

โทร. 0 2991 6636-8   หรือที่  ตู้ ปณ.1  ปณภ.ธัญบุรี  12110

buengyitho@hotmail.com
คลิกเพื่อดูภาพใหญ่  

ดู เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

สำนักงานเทศบาลเมืองบึงยี่โถ

0 2991 6636 - 8


แจ้งเหตุเพลิงไหม้ เหตุฉุกเฉิน

0 2991 6218

นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ

นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์

081-9179653

หน่วยงาน   เบอร์ต่อ
  นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ   นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ 222
  หน้าห้อง นายกเทศมนตรี    223
  รอง นายกเทศมนตรี (1)   นายบุญเลิศ สงบจิตร์ 233
  รอง นายกเทศมนตรี (2)   นายชุมพล คุ้มวงศ์   244
  รอง นายกเทศมนตรี (3)   นายประนอม แก้วหนองเสม็ด -
     
  ห้องสมาชิกสภาเทศบาล   307
  ประธานสภาเทศบาล   นายธวัชชัย เทอดเกียรติ 310
  สำนักงาน ชั้น 1    

  ประชาสัมพันธ์
     (Information Center)

  กด 0
  สำนักทะเบียนท้องถิ่น   101
  ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1
  สำนักงานเทศบาลเมืองบึงยี่โถ
  103
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เบอร์ตรง 0 2991 6218 191 , 199
  สำนักงาน ชั้น 2    
  ปลัดเทศบาล   นายนาวีกร บุญตาระวะ
  รักษาการ ปลัดเทศบาล  
201
  รองปลัดเทศบาล (1)   นางสาวจิดาภา  มีสมเดช
202
  รองปลัดเทศบาล (2)   นายทินกร  คล้ายกรุต 203
  สำนักปลัดเทศบาล    204
  หัวหน้าสำนักปลัด   นายทินกร  คล้ายกรุต (รก.) 203
  FAX   205
  ห้องควบคุมเครือข่ายคอมพิวเตอร์   206
  กองคลัง   207
  ผู้อำนวยการ กองคลัง   นางสาวอัชรา  เพ็ญญาไลย 208
  FAX 0 2991 6219  
  ฝ่ายจัดเก็บรายได้   311
  สำนักงาน ชั้น 3    
  กองช่าง   301
  ผู้อำนวยการ กองช่าง   นายรังสรรค์ ทางเณร 302
  กองการศึกษา   303
  ผู้อำนวยการ กองการศึกษา   นางธนัญญา นันทกาวงศ์ 304
  FAX 0 2992 7565  
  ห้องปฏิบัติการ กองช่าง   305
  กองสวัสดิการสังคม   306
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม   นางพัชรียา  ฟุ้งมงคลเสถียร 306
  ห้องสมาชิกสภาเทศบาล   307
  ประธานสภาเทศบาล   นายธวัชชัย เทอดเกียรติ 310
  สำนักงาน ชั้น 4    
  กองวิชาการและแผนงาน (&FAX)   401
  ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน   นายยุทธนา ปานก้อม (รก.) 401
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   402
  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ   นายสมชาย  เอี่ยมเอิบ 403

หน่วยงานภายนอกของสำนักงานเทศบาลเมืองบึงยี่โถ
หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ ต่อ
  ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1
   สำนักงานเทศบาลเมืองบึงยี่โถ
0 2991 6636 - 8 103
  ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2  วัดมูลจินดาราม 0 2577 3171 - 2  
  ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3  วัดเขียนเขต 0 2990 8736  
  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลบึงยี่โถ 1 บ้านฟ้ารังสิต
0 2577 5989  
  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลบึงยี่โถ 2 วัดมูลจินดาราม
0 2904 1575  
  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลบึงยี่โถ 3 วัดเขียนเขต 0 2533 1443  
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ 1 วัดมูลจินดาราม 0 2904 1575  
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ 2 วัดเขียนเขต 0 2533 1443  
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ 3 หมู่บ้านฟ้ารังสิต 0 2577 3036  
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ 4 หมู่บ้านอยู่เจริญ 0 2152 2370  

เบอร์โทรศัพท์คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบึงยี่โถ

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
  คณะผู้บริหาร    
  นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ 08 1917 9653
  นายบุญเลิศ สงบจิตร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ 08 5660 8524
  นายชุมพล คุ้มวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ 08 1919 4522
  นายประนอม แก้วหนองเสม็ด รองนายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ 08 1315 7615
  ร.ต.ฉลวย นักขฤกษ์ เลขานุการนายกฯ 08 1613 1529
  พ.ต.ท.สมภพ เลขะวณิช ที่ปรึกษานายกฯ  
  นางปรางรัตน์ เดชอัมพรชัย ที่ปรึกษานายกฯ  
  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบึงยี่โถ    
   นายธวัชชัย เทอดเกียรติ ประธานสภาฯ 08 5660 8526
   นายสนธยา จันทร์เอม รองประธานสภาฯ 08 5660 8521
   นายประดิษ เพชรวิไชย เลขานุการสภาฯ 08 5660 8519
   นายพนม สังวาลย์สวย สมาชิกสภาฯ เขต 1 08 5660 8515
   นายมนัส บัวกล่ำ สมาชิกสภาฯ เขต 1 08 6019 3250
   นายวีระ เงินยวง สมาชิกสภาฯ เขต 1 08 5022 3410
   นายคำปาน สอนบุญ สมาชิกสภาฯ เขต 1 08 9894 8194
   นางนิตยา อุเทนสุต สมาชิกสภาฯ เขต 1 08 9083 9258
   นางปรินดา คมคาย สมาชิกสภาฯ เขต 2 08 1713 5340
   นายม้วน ห่วงรัก สมาชิกสภาฯ เขต 2 08 7071 2146
   นางพูนทรัพย์ พุ่มแก้ว สมาชิกสภาฯ เขต 2 08 9834 1311
   นางสวนีย์ ภูริภูมิ สมาชิกสภาฯ เขต 2 08 4765 8988
   นายสมโภชน์ บุญคุ้ม สมาชิกสภาฯ เขต 2 08 1626 4327
   นายวงศ์เดชา ปัญญาพร สมาชิกสภาฯ เขต 3 08 5660 8517
   นายดอกรัก ทองเจือ สมาชิกสภาฯ เขต 3 08 6813 9496
     นางวันเพ็ญ กุมารสิงห์ สมาชิกสภาฯ เขต 3 08 5660 8512
   นายอดิศักดิ์ เจริญผล สมาชิกสภาฯ เขต 3 08 5110 5037
   นายอนุชิต อั้นน้อย สมาชิกสภาฯ เขต 3 08 1376 9335

เบอร์โทรศัพท์กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ของตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชื่อ - สกุล เบอร์โทรศัพท์
  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 นางมาลี วัฒนเสรีเวช 08 0448 0853
  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 นางนวล  วงษ์มณี 08 2568 3658
  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 นางวันเพ็ญ  เฮงสุวรรณ 08 9050 9263
  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 / กำนัน นายมนตรี พงษ์ทองมหาคุณ 0 2577 1751 , 08 7815 6912
** เบอร์โทรศัพท์และรายชื่อประธานชุมชน/หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ **

หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานสำคัญ ๆ ในเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ

หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์
วัด  
  วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) หมู่ที่ 2 0 2533 1120 - 1, 0 2990 8785
0 2533 1859
  วัดมูลจินดาราม คลอง 5 หมู่ที่ 3 0 2577 1590 , 0 2904 7972
โรงเรียนและมหาวิทยาลัย  
  โรงเรียนวัดเขียนเขต 0 2533 1119
  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขียนเขต 0 2533 1286
  โรงเรียนวัดมูลจินดาราม 0 2577 1203
  โรงเรียนโชคชัยรังสิต (ครูเกียว) 0 2549 7201 - 4 , 0 2549 7658
  โรงเรียนนานาชาติ SIIS  0 2991 6628 - 9
  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต คลอง 3 0 2533 1000 
ธนาคาร  
   ธ.กรุงเทพ สาขาเอ็มพาร์ค รังสิต คลอง 3 (ติดกับ McDonald) 0 2533 1911 , 0 2533 1913 , 0 2533 1959
   ธ.กรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส รังสิต-นครนายก คลอง 3 0 2569 5085 , 0 2569 5086
   ธ.ทหารไทย สาขาย่อยรังสิต คลอง 3 0 2990 9130
   ธ.ธนชาติ สาขารังสิต-คลอง 3 0 2990 8806-8
   ธ.ไทยพานิชย์ สาขาโลตัส รังสิต-นครนายก คลอง 3 0 2549 9062-3 , 08 5155 1913
   ธ.กรุงไทย สาขารังสิต-นครนายก คลอง 4 (08.30-16.30 น.) 0 2990 9939 - 40 
อื่น ๆ  
  หมวดการทางธัญบุรีที่ 1 แขวงการทางปทุมธานี 0 2577 4978
  การไฟฟ้าอำเภอธัญบุรี 0 2533 1156 - 7

เบอร์โทรศัพท์บริษัท ห้างร้าน เอกชนในเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ

บริษัท ห้างร้าน สถานที่ท่องเที่ยว เบอร์โทรศัพท์
  สวนสนุกดรีมเวิร์ล (Dream World) 0 2533 1152 , 0 2533 1447
  สโมสรฟุตบอล Bangkok Glass F.C. 0 2648 6100 # 7330
  สนามกอล์ฟกรุงกวี 0 2577 4141 - 9
  สวนทวดจีบ 0 2957 9532
  สนามฟุตบอล Side Kick Soccer (คลอง 3) 0 2199 7172 , 082-0837788

หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจอื่น ๆ ของอำเภอธัญบุรีและใกล้เคียง

หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์
  ที่ว่าการอำเภอธัญบุรี 0 2577 1885
  สำนักทะเบียนอำเภอธัญบุรี 0 2577 1005
  สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครรังสิต 0 2567 6014 , 0 2567 6000 ต่อ 202
  งานทะเบียนราษฎร ศูนย์การค้าเพียวเพลส รังสิต คลอง 2 (เทศบาลรังสิต) 0 2533 1130 - 1
  ท้องถิ่นอำเภอธัญบุรี 0 2577 0571
  วัฒนธรรมอำเภอธัญบุรี 0 2577 1885
  เกษตรอำเภอธัญบุรี 0 2577 1986
  สาธารณสุขอำเภอธัญบุรี 0 2577 1555
  สถานีตำรวจภูธรธัญบุรี 0 2577 1991 , 0 2577 1973
  สถานีตำรวจภูธรประตูน้ำจุฬา 0 2959 2302-7
  สถานีตำรวจภูธรลำลูกกา 0 2569 1920
  สถานีตำรวจภูธรคลองหลวง 0 2524 0610 - 3 , 0 2524 0365
  สถานีตำรวจภูธรปทุมธานี 0 2581 6117, 0 2581 4152
  ศาลจังหวัดธัญบุรี 0 2904 1495 - 6
  กศน.อำเภอธัญบุรี (ซอยวัดเขียนเขต) 0 2990 9250 , 0 2533 1561
  สำนักงานที่ดินอำเภอธัญบุรี 0 2577 1358-9 , 0 2577 1622
  สำนักงานที่ดินอำเภอลำลูกกา คลอง 6 0 2569 1972
  สรรพากร อำเภอธัญบุรี 0 2577 1616
  สรรพากร จังหวัดปทุมธานี 0 2567 4900 , 0 2567 1066
  สำนักงานที่ดิน จังหวัดปทุมธานี 0 2581 6301
  สำนักงานขนส่ง คลองหลวง 0 2985 7543 - 4
  สำนักงานขนส่ง จังหวัดปทุมธานี  
  โรงเรียนสวนกุหลาบ รังสิต 0 2549 8222 - 3
  โรงเรียนธัญรัตน์ 0 2577 1577
0 2577 2344
  โรงเรียนธัญบุรี 0 2523 8840
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลอง 6 0 2549 4990 - 2
  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 0 2577 1028
  วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง (คลอง 6) 0 2577 4913 - 4
  การไฟฟ้าอำเภอธัญบุรี 0 2533 1156 - 7
  การประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิต 0 2567 4997, 0 2567 4985
  สถาบันธัญญารักษ์ 0 2531 0080 - 4

หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ ของจังหวัดปทุมธานี

หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์
  ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี 0 2581 6038
  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี 0 2581 2121 , 0 2979 1285
  สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี 0 2582 1826
  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปทุมธานี 0 2581 3990 - 1
  สำนักงานอัยการจังหวัดปทุมธานี 0 2581 6325 , 0 2581 3483-4
  สำนักงานการค้าภายในจังหวัดปทุมธานี 0 2567 0948
  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี 0 2567 4724, 0 2567 0224
0 2567 4321
  สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี  0 2581 1132, 0 2529 5138
FAX 0 2529 5139 
  ศาลจังหวัดธัญบุร 0 2904 1495 - 6
  กศน.อำเภอธัญบุรี (ซอยวัดเขียนเขต) 0 2990 9250 , 0 2533 1561
  สำนักงานที่ดินอำเภอธัญบุรี 0 2577 1358-9 , 0 2577 1622
  สำนักงานที่ดินอำเภอลำลูกกา คลอง 6 0 2569 1972
  สรรพากร อำเภอธัญบุรี 0 2577 1616
  สรรพากร จังหวัดปทุมธานี 0 2567 4900 , 0 2567 1066
  สำนักงานที่ดิน จังหวัดปทุมธานี 0 2581 6301
  แขวงการทางปทุมธานี 0 2529 1441
สถานีตำรวจ  
  สภ.ธัญบุรี 0 2577 4615 , 0 2577 1973
  สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ 0 2959 2302-7
  สภ.คลองหลวง 0 2524 0610-3 , 0 2524 0365
  สภ.คลองห้า 0 2902 7567
  สภ.ลำลูกกา 0 2569 1920
  สภ.คูคต 0 2531 8999 , 0 2531 2679
  สภ.ปากคลองรังสิต 0 2501 2298 , 0 2501 2892
  สภ.ปทุมธานี 0 2581 6117, 0 2581 4152
โรงพยาบาล  
  ร.พ.ธัญบุรี 0 2577 1668
  ร.พ.ปทุมธานี 0 2598 8888
  ร.พ.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 0 2926 9999
  ร.พ.ปทุมเวช 0 2958 4519
  ร.พ.เอกปทุม 0 2996 2222
  ร.พ.แพทย์รังสิต 0 2531 0099

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่ใกล้เคียงเทศบาลเมืองบึงยี่โถ

หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์
  อบจ.ปทุมธานี 0 2975 8940 - 8
  เทศบาลนครรังสิต 0 2567 6015 
  เทศบาลตำบลธัญบุรี 0 2577 4525 - 9
  เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 0 2546 2191 - 2
  เทศบาลเมืองลาดสวาย 0 2918 7214 - 7
  อบต.คลองสาม 0 2191 2985 - 9