ภาษาไทย TH English EN
 
ข่าวประชาสัมพันธ 
www.hitwebcounter com get the code
Visitors
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2557    
       
    กองสวัสดิการสังคม กำหนดการจัดโครงการ "เทศบาลเมืองบึงยี่โถพบประชาชน ครั้งที่ 5"

ในวันอาทิตย์ที่ 1 มิ.ย.57 ณ บริเวณปากซอย
13 หมู่บ้านซื่อตรง เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
พบกับบริการทางสาธารณสุข กิจกรรม
ฝึกอาชีพ โครงการร้านค้า 0 บาท และบริการ
ต่าง ๆ อีกมากมายจากเทศบาลบึงยี่โถnew

นายกฯ รังสรรค์ ให้สัมภาษณ์ นสพ.ข่าวสด
เกี่ยวกับการริเริ่มโครงการพัฒนาศักยภาพ
การอ่านของเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลฯ

หนังสือพิมพ์ข่าวสดรายวัน ประจำวันที่ 7 พ.ค.
57 ฉบับที่ 8561 คอลัมน์ "ท้องถิ่นพูด" โดย
คุณภัทรพล แก้วสกุณี new

อ่านเพิ่มเติม..

ขอเชิญส่งสาวงามเข้าประกวด "ธิดากาชาด
จังหวัดปทุมธานี" ปี 2557
จังหวัดปทุมธานีและเหล่ากาชาดจังหวัด
ปทุมธานี ขอเชิญส่งสาวงามเข้าประกวดธิดา
กาชาดปทุมธานี ในวันเสาร์ที่ 17 พ.ค.57 เวลา
17.30 น. ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
new

อ่านเพิ่มเติม..

       
       
       
       

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนเมษายน 2557    

ออกหน่วยรับสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 40
ระหว่างวันที่ 25 เม.ย. - 23 พ.ค.57

กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับสำนักงานประกัน
สังคม จ.ปทุมธานี ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
รับสมัครและให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุที่ต้องการ
สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 new

อ่านเพิ่มเติม...

เพิ่มศักยภาพครู ชูปลอดเด็กอ่านหนังสือไม่ออก

โครงการพัฒนาศักยภาพการอ่านของเด็ก
นักเรียนชั้น ป.1 - ป.4 ของ ร.ร.ในเขตพื้นที่
นายกฯ รังสรรค์ นันทกาวงศ์ ตระหนักและให้
ความสำคัญกับการอ่าน โดยให้ครูของเทศบาล
สอนพิเศษเสริมให้กับเด็กชั้น ป.1 - ป.4 ที่ยัง
อ่านหนังสือไม่ค่อยออกหรือไม่คล่อง

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองบึงยี่โถ เปิดให้บริการสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2557 เป็นต้นไป

เทศบาลเมืองบึงยี่โถ โดยนายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ เปิดให้มีการให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตร โดยจะทำพิธีเปิดใช้
"สำนักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบึงยี่โถ" ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิดดังกล่าว
และเชิญชวนประชาชนที่ต้องการใช้บริการสามารถมาใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายนนี้ เป็นต้นไป new
(สำหรับการทำบัตรประชาชนยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ)
    ข่าวด่วน!! กปภ.รังสิต งดจ่ายน้ำในคืนวัน
อังคารที่ 22 เม.ย.57 22.00 - 03.00 น.

การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต จะหยุดจ่ายน้ำ
ประปา ในคืนวันอังคารที่ 22 เม.ย.57 ตั้งแต่
22.00 - 03.00 น. เพื่อเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ
จึงขอให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบึงยี่โถ
ช่วงคลอง 3 - 4 สำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงเวลา
ดังกล่าวต่อไป
ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์ 57 เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ ขอเชิญชวนชาวตำบลบึงยี่โถ
"ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557"
ในวันอังคารที่ 15 เมษายน 2557 ณ บริเวณลานพระยืน วัดมูลจินดาราม คลอง 5 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

พบกับกิจกรรม การละเล่นมากมาย  อาทิเช่น
รำวงย้อนยุค ประกวดเทพีสงกรานต์(ผู้สูงอายุ) การก่อเจดีย์ทราย สอยดาว การแสดงดนตรี ชมและชิมอาหารไทย 4 ภาค และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย
กองสวัสดิการสังคม กำหนดการจัดโครงการ "เทศบาลเมืองบึงยี่โถพบประชาชน ครั้งที่ 4"
ในวันอาทิตย์ที่ 20 เม.ย.57 ณ บริเวณสวน
สาธารณะ หมู่บ้านฟ้ารังสิต เวลา 08.30 น. เป็น
ต้นไป พบกับบริการทางสาธารณสุข กิจกรรม
ฝึกอาชีพ โครงการร้านค้า 0 บาท รับสมัครผู้
ประกันตนโดย สนง.ประกันสังคม และบริการ
ต่าง ๆ อีกมากมายจากเทศบาลบึงยี่โถ

โครงการรณรงค์ด้านรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ "ร้านค้า 0 บาท"  โครงการรณรงค์ด้านรักษาความสะอาดในเขต
เทศบาล "ร้านค้า 0 บาท"

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง จะดำเนินการจัดทำ
โครงการร้านค้า 0 บาท ในกิจกรรมงานเทศบาล
เมืองบึงยี่โถพบประชาชน ครั้งที่ 4 วันที่ 20 เม.ย.
57 ณ หมู่บ้านฟ้ารังสิต โดยให้ประชาชนนำวัสดุ
รีไซเคิล เช่น กระดาษ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก
ฯลฯ มาแลกเป็นเงินสดและ
... อ่านเพิ่มเติม >>
ข่าวด่วน!! กปภ.รังสิต งดจ่ายน้ำในคืนวันพุธที่
2 เม.ย.57 เวลา 22.00 - 04.00 น.

การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต จะหยุดจ่ายน้ำ
ประปา ในคืนวันพุธที่ 2 เม.ย.57 ตั้งแต่ 22.00 -
04.00 น. เพื่อซ่อมแซมมาตรวัดน้ำ จึงขอให้
ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบึงยี่โถทั้งตำบล
สำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าวต่อไป
ประกวดเรียงความทุกวันเป็นวันของครอบครัว ส่งประกวดเรียงความและคลิปวีดิโอในหัวข้อ
"ทุกวัน...เป็นวันของครอบครัว"


สนง.กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เชิญชวน
ส่งเรียงความและคลิปวีดิโอประกอบเพลงในหัว
ข้อ "ทุกวัน..เป็นวันของครอบครัว" ตั้งแต่บัดนี้
ถึงวันที่ 11 เม.ย.57   อ่านเพิ่มเติม>>
การประปาธัญบุรี แจ้งเตือนให้สำรองน้ำไว้ใช้
ในครัวเรือนและใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า


เนื่องจากเข้าสู่สถานการณ์ภัยแล้ง ทำให้บาง
เวลาน้ำประปาอาจไหลอ่อน จึงขอรณรงค์ให้
ประชาชนใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและสำรองน้ำไว้ใช้
ในครัวเรือนเพื่อรองรับปัญหาดังกล่าว
ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง ประชาสัมพันธ์
วิธีการทำปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ด
ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง แนะนำวิธีการ
วิธีการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง
ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง รณรงค์ให้ประชาชน
ทิ้งขยะตรงตามเวลา ตี 5 ถึง 6 โมงเย็น เพื่อ
ความงามตาของบึงยี่โถ
    ความสำคัญของการรีไซเคิล เผยแพร่ความรู้เรื่อง ความสำคัญของการ
รีไซเคิล และวัสดุชนิดต่าง ๆ ที่สามารถนำมา
รีไซเคิลได้ จัดทำโดยฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง
เทศบาลเมืองบึงยี่โถ
     

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมีนาคม 2557    


เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ร่วมกับ สนามกอล์ฟกรุงกวี(บริษัท กรุงกวี จำกัด) ได้นิมนต์พระอุดมประชาทร(พร ะอาจารย์อลงกต) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ต.เขาสามยอด
อ.เมือง จ.ลพบุรี มารับบิณฑบาตกับผู้มีจิตศรั ทธา จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญบริจาคปัจจัย อาหารแห้ง และสิ่งของที่จำเป็นสำหรับผ ู้ป่วยเอดส์ เช่น
เสื้อผ้า หนังสือ ยา สำลี ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นซับปูรองนอน ฯลฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป
ณ สนามกอล์ฟกรุงกวี ถ.รังสิต-นครนายก คลอง 4 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
112 ปี เมืองธัญบุรี

เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ขอเชิญประชาชนตำบลบึงยี่โถ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบวงสรวงบำเพ็ญพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และเฉลิมฉลองครบ 112 ปี เนื่องในวันสถาปนาเมืองธัญบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2557 เวลา 08.00 น.
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 วัดมูลจินดาราม
กำหนดการจัดงาน "เทศบาลเมืองบึงยี่โถ พบ
ประชาชนครั้งที่ 3

- ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 9 มี.ค.57 ณ ลานอเนก
ประสงค์ หมู่บ้านแพรมาพร , 08.30-12.00 น.
พบกับบริการทางสาธารณสุข กิจกรรมฝึกอาชีพ
และบริการต่าง ๆ อีกมากมายจาก ทม.บึงยี่โถ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
>>>
โรงรียนวัดเขียนเขต ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557

โรงรียนวัดเขียนเขต ประกาศรับสมัครนักเรียน
ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ชั้นประถมศึกษา 1 ชั้นมัธยม
ศึกษา 1 และชั้นมัธยมศึกษา 4 ระหว่างวันที่
27 ก.พ. - 24 มี.ค.57 นี้


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>

    เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศสอบราคาจ้างเหมา
รถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 5 คัน
ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 6 มี.ค.57

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
นำขยะรีไซเคิลแลกรับปุ๋ย EM หรือพืชผักสวนครัวได้ภายในงานเทศบาลเมืองบึงยี่โถพบประชาชน

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557    
       
    ประกาศรายชื่อนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบึงยี่โถ ประกาศรายชื่อนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลบึงยี่โถ ประจำปีการศึกษา 2557

กองการศึกษา ประกาศรายชื่อนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่มีสิทธิ์เข้าเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ทั้ง 4 ศูนย์
ได้แก่ ศูนย์วัดมูลจินดาราม ศูนย์วัดเขียนเขต
ศูนย์บ้านฟ้ารังสิต และศูนย์หมู่บ้านอยู่เจริญ
โครงการเทศบาลบึงยี่โถพบประชาชน ครั้งที่ 2 หมู่บ้านอยู่เจริญ 1
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 วัดเขียนเขต เปิดให้บริการนอกเวลา ตั้งแต่ 16.30 - 18.30 น. และวันเสาร์ 08.30 - 12.00 น.

     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมกราคม 2557    
       
รับสมัคร อปพร. รุ่นที่ 2
ะภาษี ประจำปี 2557 เทศบาลเมืองบึงยี่โถ
งานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบึงยี่โถ ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 13 - 17 มกราคม 2557 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ห้องกองการศึกษา ชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนธันวาคม 2556    
    สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนตำบลปทุมธานี สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนตำบลปทุมธานี
หมู่ที่ 1 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี
เปิดรับสมัครสมาชิกสมทบแล้ว วันนี้!!! พร้อม
รับสิทธิประโยชน์มากมาย
[ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และรายงานผล
การดำเนินกิจการของสหกรณ์ฯ
]

มูลนิธิโรคตับมอบของขวัญปีใหม่ให้ผู้ที่เกิดก่อน
พ.ศ.2535 สามารถตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับ
อักเสบฟรี!!! ระหว่างวันที่ 16-20 ธ.ค.56 นี้
สำหรับ จ.ปทุมธานีมี รพ.เข้าร่วมโครงการ
2 แห่ง คือ รพ.ภัทร-ธนบุรี (0 2901 8400) และ
รพ.นวนคร (0 2529 4533) รับจำนวนจำกัด
โรงพยาบาลละ 100 ท่าน

จังหวัดปทุมธานี ขอความร่วมมือชาวปทุมธานี
ร่วมสนับสนุนซื้อสินค้า OTOP ของจังหวัดเป็น
ของขวัญปีใหม่ โดยจัดแสดงสินค้าบริเวณชั้น 1
อาคารศาลากลางจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 2 ธ.ค.56
ถึง 10 ม.ค.57 สามารถสั่งจองสินค้าล่วงหน้าได้ที่
หน้างาน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนา
ชุมชน โทร. 0 2581 6370 ต่อ 108, 112
โครงการสร้างจิตสำนึกในการชำระภาษี ประจำปี 2557

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2556 กรมศาสนา ร่วมกับจังหวัดปทุมธานี และเทศบาลเมืองบึงยี่โถ
ขอเชิญพสกนิกรชาวจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์/สืบชาตา เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เริ่มเวลา 14.30 น. ณ วัดเขียนเขต(พระอารามหลวง)
และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา เริ่มเวลา 16.30 น. ณ ลานพระยืน วัดมูลจินดาราม

อ่านกำหนดการ
โครงการเทศบาลเมืองบึงยี่โถพบประชาชน ครั้งที่ 1
       

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556    
โครงการเทศบาลเมืองบึงยี่โถพบประชาชน ครั้งที่ 1 นายกรังสรรค์ นันทกาวงศ์ เชิญชวนชาวตำบล
บึงยี่โถ ร่วมโครงการ "เทศบาลเมืองบึงยี่โถพบ
ประชาชน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2557"

ณ วัดมูลจินดาราม ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม
2556 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. พบกับการ
จำหน่ายสินค้าราคาประหยัด บริการทางการ
แพทย์ และกิจกรรมบริการประชาชนมากมาย

22 พ.ย.56 ข่าวประชาสัมพันธ์จากการประปา
สาขารังสิต(พ) ตั้งแต่วันที่ 2 ธ.ค.56 เป็นต้นไป
จะถ่ายโอนผู้ใช้น้ำบางส่วนไปอยู่ในความรับผิด
-ชอบของ กปภ. 2 สาขาใหม่ คือ สาขาธัญบุรีและ
สาขาคลองหลวง เพื่อปรับปรุงการให้บริการ
สำหรับพื้นที่ตำบลบึงยี่โถ มีแพรมาพรเพลสที่
ถูกถ่ายโอนไปยังสาขาธัญบุรี ส่วนหมู่บ้านอื่น ๆ
ยังอยู่ในสังกัดสาขารังสิต(พ) ตามเดิม
14 พ.ย.56 ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง ได้นำรถ
บรรทุก 6 ล้อ เข้าดำเนินการเก็บขยะประเภท
กิ่งไม้และใบไม้ ที่ประชาชนหมู่บ้านพฤกษา 9
ได้คัดแยกและนำมารวมไว้ที่จุดรวมของหมู่บ้าน
ประมาณ 44 ถุง ซึ่งต้องขอขอบคุณชายหมู่บ้าน
พฤกษา 9 ที่ให้ความร่วมมือกับเทศบาลฯ เป็น
อย่างดี
หมายเรียกทหารกองเกิน ประกาศอำเภอธัญบุรี ขอให้ทหารกองเกินที่เกิด
ในปีระกา พ.ศ.2536 และได้ลงบัญชีทหารกอง
เกินไว้ที่อำเภอธัญบุรี ไปแสดงตนเพื่อรับหมาย
-เรียก ณ ที่ว่าการอำเภอธัญบุรี ได้ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.56 ในเวลาราช-
การ ผู้ใดไม่สามารถรับด้วยตนเองได้ ต้องให้
บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและพอเชื่อถือได้ไปรับ
หมายเรียกแทน
       

     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนตุลาคม 2556    
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เทศบาลเมืองบึงยี่โถ
    มติชน รายงานข่าว เมืองบึงยี่โถ เดินหน้าพัฒนา รพ.ส่งเสริมสขภาพ นายก รังสรรค์ นันทกาวงศ์ ให้สัมภาษณ์ นสพ.
มติชน เมื่อ 25 ต.ค.56 ถึงการเดินหน้าพัฒนา
รพ.ส่งเสริมสุขภาพ(อนามัยเดิม) ให้มีความทัน-
สมัยทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ และ
สถานที่ และขยายการบริการให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ทัดเทียมกับโรงพยาบาลของรัฐ
กองช่าง ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ทิ้งใบไม้และกิ่งไม้ในชุมชน โดยขอความร่วมมือ
ปชช. เก็บใบไม้ใส่ถุงแล้วมัดให้เรียบร้อย หาก
เป็นกิ่งไม้ให้ตัดทอนเป็นท่อน เพื่อความสะดวก
รวดเร็วในการจัดเก็บ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
นายกฯ รังสรรค์ นันทกาวงศ์ ดูแลการสูบน้ำ
ที่ท่วมขังออกจากหมู่บ้านฟ้ารังสิต สาเหตุจาก
ภาวะฝนตกหนักและอิทธิพลของพายุนารี เมื่อคืนวันพุธที่ 16 ต.ค.56
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญผู้ที่สนใจ
"การเต้นลีลาศ" เข้าร่วมโครงการเต้นลีลาศ ณ
ห้องประชุมเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ชั้น 1
ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เวลา 13.00 - 15.00 น.
เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. - 26 ธ.ค.56 (รับจำนวน
จำกัด) สนใจสมัครได้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1
โทร. 02- 9916636-8 ต่อ 103
ถนนหลังวัดมูลจินดาราม 13 ต.ค.56 กองช่างเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ได้ทำการ
ปรับปรุงผิวถนนหลังวัดมูลจินดาราม คลอง 5
ตลอดทั้งสาย
รายงานประจำวันสถานการณ์น้ำท่วมภาคกลาง
ปี 2556
10 ต.ค.56 กองช่าง เทศบาลบึงยี่โถ ได้ทำการ
ลอกผักตบชวาในคลองย่อยที่ 3 บริเวณหน้า
หมู่บ้านพฤกษาวิลเลจ 9 เพื่อการระบายน้ำจาก
คลองระพีพัฒน์แยกตกลงสุ่คลองรังสิตมีประสิทธิ
-ภาพมากยิ่งขึ้น


นายกฯ รังสรรค์ นันทกาวงศ์ พร้อมมอบเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งให้กับตัวแทนจาก 7 ชุมชน/หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านลิฟวิ่งนารา หมู่บ้านสินทรัพย์ 1 และ 2
หมู่บ้านซื่อตรง เฟส 1 และ เฟส 4 หมู่บ้านวรุณพร และหมู่บ้านชัยพฤกษ์ ระหว่างวันที่ 16 - 18 ต.ค.56 นี้

OSCC เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

รัฐบาล โดยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เปิด "ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC" สายด่วน Hotline 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ ใน 10 ปัญหาสังคมเร่งด่วน ได้แก่
1. ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
2. ปัญหาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
3. ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
4. ปัญหายาเสพติด
5. ปัญหาบุคคลเร่ร่อน/ไร้ที่พึ่ง
6. ปัญหาบุคคลขอทาน
7. ปัญหาเด็กและเยาวชน
8. ปัญหาบุคคลสูญหาย
9. ปัญหาผู้สูงอายุ และ
10. ปัญหาคนพิการ

มีช่องทางในการติดต่อ OSCC 3 ช่องทาง คือ
1) สายด่วน 1300 - โทรศัพท์แจ้งเหตุ ขอรับคำปรึกษา และบริการข้อมูลต่าง ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง
2) แจ้งผ่านเว็บไซต์ OSCC ที่ www.osccthailand.go.th
3) แจ้งด้วยตนเอง ได้ที่ กองสวัสดิการสังคม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองบึงยี่โถ 
หรือหน่วยรับแจ้งเบื้องต้น 21,794 หน่วยงานทั่วประเทศ (ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด, อบต., เทศบาล, ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง สถานสงเคราะห์ ศูนย์พัฒนาสังคมทุกจังหวัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลอำเภอ โรงพยาบาลจังหวัดทุกแห่ง สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัด สถานีตำรวจทุกแห่ง สำนักงานยุติธรรมทุกจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง หน่วยงานพื้นที่เขตการปกครองพิเศษ 128 หน่วยของ กทม. และพัทยา)

OSCC แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ศูนย์ OSCC

เรียน ประธานกรรมการหมู่บ้าน นิติบุคคลหมู่บ้าน ประชาชนหมู่บ้านปิยวรารมณ์, สราญธร, ลิฟวิ่งนรา, บ้านฟ้ารังสิต, รื่นฤดี
และชุมชนสวนอุตสาหะ ซอย 1-4

•• ด้วยรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-3544 ซึ่งมีนายสนั่น สายสมิง เป็นพนักงานขับรถ ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากอุบัติเหตุตกบ่อทิ้งขยะ จำเป็นต้องส่งซ่อมเป็นเวลาหลายวัน

•• เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จึงได้จัดส่งรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-7662 ซึ่งมีนายสุรัตน์ เสตะจิตร เป็นพนักงานขับรถ เข้าดำเนินการแทนในพื้นที่ดังกล่าวจนกว่ารถคันเดิมจะซ่อมเสร็จ

•• เทศบาลเมืองบึงยี่โถ โดยท่านนายกฯ รังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วยหากการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ดังกล่าวได้ล่าช้ากว่าเดิม หากมีข้อสังสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ คุณบุญฤทธิ์ ถนอมสวย หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล โทร.084-6678590 (ประชาสัมพันธ์โดย กองวิชาการและแผนงาน)

รายชื่อผู้สูงอายุ ผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2557  ตำบลบึงยี่โถ
(เป็นรายชื่อเฉพาะรายใหม่ที่จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพฯ
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 นี้เป็นต้นไป)
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เทศบาลเมืองบึงยี่โถ
สมัครสมาชิกกองทุนฯ และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 
ลงทะเบียนต่างด้าว สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบึงยี่โถ
(ณ ที่ว่าการอำเภอธัญบุรี คลอง 6)
ประกาศรับลงทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมืองสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และ
กัมพูชา ที่ได้รับการผ่อนผัน รวมถึงบุตรที่มีอายุ
ไม่เกิน 15 ปี ระหว่างวันที่ 16 ก.ย. - 15 ต.ค.56


รับลงทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ
กองสวัสดิการสังคม ประกาศรับลงทะเบียน
ผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปี
งบประมาณ 2558 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่
30 พฤศจิกายน 2556


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เทศบาลบึงยี่โถติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
ขนาดใหญ่

เพื่อเร่งระบายน้ำฝนที่ตกหนักและท่วมขังใน
4 พื้นที่ ได้แก่ หมู่บ้านทิวสนวิลล่า
หมู่บ้านฟ้ารังสิต ถนนชลมาร์คพิจารณ์
และซอยวัดเขียนเขต

ยินดีต้อนรับสู่เทศกาลกินเจ ระหว่างวันที่
5 - 13 ตุลาคม 2556 นี้ ขอเชิญชวนทุก ๆ ท่าน
ร่วมถือศีล ปฏิบัติธรรม รับประทานอาหารเจ
งดทานเนื้อสัตว์ การทำร้ายสัตว์ ทำจิตใจให้
ผ่องใส เบิกบาน บริสุทธิ์
       

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกันยายน 2556    


ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อซื้อที่ดินถวายวัดเขียนเขต(พระอารามหลวง)
"เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนวัดเขียนเขต" ณ โรงเรียนวัดเขียนเขต ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 10.00 น
.
รับลงทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ
กองสวัสดิการสังคม ประกาศรับลงทะเบียน
ผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปี
งบประมาณ 2558 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่
30 พฤศจิกายน 2556


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
   

เทศบาลบึงยี่โถติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
ขนาดใหญ่

เพื่อเร่งระบายน้ำฝนที่ตกหนักและท่วมขังใน
4 พื้นที่ ได้แก่ หมู่บ้านทิวสนวิลล่า
หมู่บ้านฟ้า
รังสิต ถนนชลมาร์คพิจารณ์
และซอยวัดเขียนเขต

โครงการเดินเรือโดยสารในคลองรังสิตฯ จะเริ่ม
ให้บริการได้ในต้นปี 2557 นี้ มีระยะการเดินเรือ
ประมาณ 18 กม. ตั้งแต่คลอง 1 - 8 มีท่าเรือใน
เบื้องต้นประมาณ 14 สถานี เก็บค่าโดยสาร
ประมาณคนละ 20 บาท ตลอดสาย
       
       
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2556    

ขอเชิญประชาชนตำบลบึงยี่โถ ร่วมงาน
"เฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา
81 พรรษา มหาราชินี"
ในวันที่ 12 ส.ค.56
ณ วัดเขียนเขต(พระอารามหลวง)
ภาคเช้า ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ในเวลา 07.00 น. ต่อด้วยงานเทศบาลพบ ปชช.
ภาคค่ำ เริ่มเวลา 18.00 น. ร่วมจุดเทียนชัย
ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
อ่านกำหนดการเพิ่มเติม

เลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน ประกาศรับสมัครคณะกรรมการชุมชน ซอย
สะอาด หมู่บ้านอยู่เจริญ และหมู่บ้านแพรมาพร

ท่านใดสนใจลงรับสมัครเลือกตั้งฯ สามารถสมัคร
ได้ที่ห้องกองสวัสดิการสังคม ชั้น 3 ระหว่างวันที่
5 - 9 สิงหาคม 2556 นี้ เวลา 09.00-16.00 น.
เลือกตั้งพร้อมกันทั้ง 3 หมู่บ้าน ในวันอาทิตย์ที่
18 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 - 12.00 น.


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เรือด่วนคลองรังสิต โครงการเดินเรือคลองรังสิตประยูรศักดิ์ของ
จ.ปทุมธานี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ
การท่องเที่ยวในอำเภอธัญบุรี และลดปัญหาการ
จราจรติดขัดบนถนนรังสิต-นครนายก ผ่านการ
อนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว

[มติชนออนไลน์]
   
       
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2556    
ปฏิทินกิจกรรม เทศบาลเมืองบึงยี่โถ โครงการเทศบาลบึงยี่โถพบประชาชน
ครั้งที่ 5

วันอาทิตย์ที่ 28 ก.ค.56 ณ สนามกีฬาต่อต้าน
ยาเสพติด หมู่บ้านแพรมาพร หมู่ 4
อำเภอธัญบุรีและ สภ.ธัญบุรี จัดโครงการพัฒนา
เครือข่ายพลังแผ่นดินวินจักรยานยนต์รับจ้าง

ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบึงยี่โถ และเทศบาล
ตำบลธัญบุรี ในวันที่ 25 ก.ค.56 ตั้งแต่เวลา
08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมวัดมูลจินดาราม
หมู่ที่ 3 ต.บึงยี่โถ
ทำบุญ วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา วัดเขียนเขต ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวตำบลบึงยี่โถ ร่วม
ทำบุญตักบาตร ถวายผ้าป่า ถวายผ้าอาบน้ำฝน
และจตุปัจจัย แด่พระภิกษุสามเณร เนื่องในวัน
อาสาฬหบูชาและเทศกาลวันเข้าพรรษา ณ
วัดเขียนเขต(พระอารามหลวง) ระหว่างวันที่
21 - 23 กรกฏาคม 2556
นายยุคล เทศบาลเมืองบึงยี่โถ พร้อมให้การต้อนรับ
นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและ
รมต.ว่าการ ก.เกษตรและสหกรณ์ ใ
นการเดิน-
ทางมาตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ด้านการท่องเที่ยวทางน้ำ(คลองรังสิตประยูรศักดิ์)
ในวันที่ 18 ก.ค.56 ณ ห้องประชุม ทม.บึงยี่โถ
       
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2556    
เรือด่วนคลองรังสิต คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
บึงยี่โถ ร่วมอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการ
ดำเนินงานของกรมชลประทานในการขุดลอก
คลองรังสิตประยูรศักดิ์ การปรับปรุงและทำ
ท่าเทียบเรือ ตามแผนงานการให้บริการเรือ
โดยสารในคลองรังสิตฯ
ของผู้ว่าราชการจังหวัด
ปทุมธานี คาดว่าจะสามารถให้บริการได้ภายใน
11 ส.ค.56 นี้
จังหวัดปทุมธานี จัดโครงการออกหน่วยบริการ
จังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้กับประชาชน ครั้งที่ 5
ในวันพุธที่ 19 มิ.ย.56
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ วัดเขียนเขต
หมู่ 2 ต.บึงยี่โถ พบกับคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
สาธิตการแปรรูปและถนอมอาหาร สินค้า OTOP
ตรวจรักษาโรคทั่วไป ทำหมันสุนัขและแมว และ
การออกบูธของขนส่งจังหวัด BGFC ฯลฯ
       
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2556    
หนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลด : หนังสือมอบอำนาจรับเงิน
ช่วยเหลือค่าซ่อมแซมบ้านสำหรับผู้ประสบ
อุทกภัย
   
วันวิสาขบูชา (Vesak) วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2556 นี้ ตรงกับ
วันวิสาขบูชา(Vesak) ซึ่งเป็นวันสำคัญของโลก
ตามประกาศของ UN(สหประชาชาติ) เป็นวัน-
คล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของ
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เทศบาลเมืองบึงยี่โถ
จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมสืบทอด
พระพุทธศาสนา "ทำบุญ และเวียนเทียนใน
วันเพ็ญเดือนหก"
ณ วัดใกล้บ้านท่าน
ปฏิทินกิจกรรม เทศบาลเมืองบึงยี่โถ โครงการเทศบาลบึงยี่โถพบประชาชน
ครั้งที่ 4 และ 5

อา. 23 มิ.ย.56 ณ สนามต่อต้านยาเสพติด
หมู่บ้านแพรมาพร หมู่ 4
อา. 28 ก.ค.56 ณ อาคารอเนกประสงค์
หมู่บ้านอยู่เจริญ หมู่ 1
       
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนเมษายน 2556    
คุณมาดี สำนักงานสถิติแห่งชาติ ขอความร่วมมือกับ
เกษตรกรให้ข้อมูลกับ "คุณมาดี" ในการสำรวจ
สำมะโนการเกษตร ประจำปี พ.ศ.2556
ระหว่างวันที่ 1 - 31 พ.ค.56 นี้ สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สนง.สถิติ จ.ปทุมธานี
โทร.0 2581 6772 หรือ www.nso.go.th
   
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรปลูกข้าว สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี แจ้งระยะเวลา
โครงการรับจำนำข้าว ปีการผลิต 2555/2556
โดยเกษตรกรสามารถนำผลผลิตเข้าร่วม
โครงการฯ ในปีการผลิตนี้ได้ 2 ครั้ง และ
เกษตรกรสามารถขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครง-
การได้ ณ จุดบริการที่นัดหมายหรือ ณ สำนัก-
งานเกษตรอำเภอธัญบุรี รายละเอียด    
ปฏิทินกิจกรรม เทศบาลเมืองบึงยี่โถ กิจกรรมกองสวัสดิการสังคม
21 เม.ย.56 งานประเพณีสงกรานต์และ
โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 2/2556
บริเวณสวนสาธารณะหมู่บ้านฟ้ารังสิต หมู่ที่ 3
24 เม.ย.56 โครงการเสริมสร้างทักษะด้าน
อาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน ณ ห้องประชุม
เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ชั้น 1
19 พ.ค.56 โครงการเทศบาลบึงยี่โถพบ
ประชาชน ครั้งที่ 3/2556 ณ ศาลาเอนกประสงค์
ซอยสะอาดวัฒนา หมู่ที่ 2
 
ประชุมประชาคมแผนชุมชนตำบลบึงยี่โถ กองวิชาการและแผนงาน กำหนดจัดโครงการ
ประชุมประชาคมทบทวนแผนชุมชนตำบล
บึงยี่โถ
ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2555 ณ
ห้องประชุมเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ชั้น 1 เวลา
08.00 - 16.30 น.
จบ ม.6 ใน 8 เดือน ประชาสัมพันธ์ โครงการยกระดับการศึกษา
ประชาชน จบ ม.6 ใน 8 เดือน อย่างมีคุณภาพ

จาก สำนักงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดปทุมธานี
สมัครได้ที่ กศน.อำเภอธัญบุรี ระหว่างวันที่
20 - 30 เม.ย.56 โทร. 0 2549 9102  
รายละเอียด    
สนุกกับกิจกรรมภาคฤดูร้อน 2556
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2556
เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2577 5444
รายละเอียด    
ชี้แจงกรณีจ่ายเบี้ยยังชีพล่าช้า ชี้แจงกรณีจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุล่าช้า
สำหรับเดือนมีนาคม - เมษายน 2556
คณะผู้บริหารเทศบาลได้ดำเนินการแก้ไข
โดยขอยืมเงินสะสมของเทศบาลมาจ่ายเป็น
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปก่อน สำหรับเดือน
เมษายน 2556 จะเริ่มจ่ายได้ตั้งแต่วันที่
5 เมษายน นี้เป็นต้นไป
       
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมีนาคม 2556    
สลากกาชาด จ.ปทุมธานี ปี 2556 สลากกาชาดให้โชค ลุ้นรางวัลกว่า 3 ล้านบาท
จับรางวัลวันที่ 26 พฤษภาคม 2556 ในงาน
กาชาด จ.ปทุมธานี ปี 2556 นี้
   
จบ ม.6 ใน 8 เดือน ประชาสัมพันธ์ โครงการยกระดับการศึกษา
ประชาชน จบ ม.6 ใน 8 เดือน อย่างมีคุณภาพ

จาก สำนักงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดปทุมธานี
รายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0 2501 2137
0 2501 1705 หรือ pathum.nfe@hotmail.co.th
โครงการปัจฉิมนิเทศ (บัณฑิตน้อย) ประจำปี
การศึกษา 2555

- วันที่ 26 มี.ค.56 ร.ร.อนุบาล ท.1 (บ้านฟ้ารังสิต)
- วันที่ 27 มี.ค.56 ร.ร.อนุบาล ท.2 (วัดมูลฯ) และ
   ร.ร.อนุบาล ท.3 (วัดเขียนเขต)
ประกอบด้วยการแสดงผลงานของนักเรียนฯ
การมอบวุฒิบัตรและสมุดประจำตัวนักเรียน
เริ่ม 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม ทม.บึงยี่โถ
111 ปี เมืองธัญญบุรี ขอเชิญประชาชนตำบลบึงยี่โถ ร่วมงาน
พิธีบวงสรวงบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5
เนื่องในวันครบรอบ 111 ปี
เมืองธัญญบูรี วันพุธที่ 13 มีนาคม 2556
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
วัดมูลจินดาราม คลอง 5
111 ปี เมืองธัญญบูรี กำหนดการจัดงาน 111 ปี เมืองธัญญบูรี
ระหว่างวันที่ 11 - 13 มีนาคม พ.ศ.2556
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
หน้าที่ว่าการอำเภอธัญบุรี คลอง 6
ชมนิทรรศการประวัติเมืองธัญญบูรี ชมดนตรี
ไทยในสวน ชิมก๋วยเตี๋ยวเรือและน้ำผลไม้ฟรี!!
ทุกร้าน เลือกซื้อสินค้า OTOP สินค้าธงฟ้า และ
สินค้าเกษตรในราคาย่อมเยา

เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ร่วมกับ สปสช.เขต 4 สระบุรี
จัดงานนวัตกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ครั้งที่ 2
"ระบบสุขภาพชุมชน : คุณค่า และความดีงาม"
ระหว่างวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุม ม.ธรรมศาสาตร์ รังสิต
[ อ่านกำหนดการจัดงาน ]
ตารางการฝึกอบรมโครงการอบรมคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรเทศบาล
เมืองบึงยี่โถ ประจำปีงบประมาณ 2556
จำนวน
6 หลักสูตร ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร
ห้องสมุด ชั้น 3 โรงเรียนวัดเขียนเขต
   
       
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556    
กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ
พระเทพวุฒาจารย์ (วิเชียร ธญฺญทินฺโน)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีและ
อดีตเจ้าอาวาสวัดมูลจินดาราม ณ เมรุลอย
วัดมูลจินดาราม ม.3 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2556
เวลา 16.00 น.
   
ยกเลิกเบนซิน 91 จ.ปทุมธานี จัดตั้งศูนย์บริการปรับแต่ง
เครื่องยนต์
เพื่อให้สามารถใช้แก๊สโซฮอลได้
2 แห่งคือ วิท
ยาลัยเทคนิคธัญบุรี และวิทยาลัย
เทคนิคปทุมธานี เพื่อเยียวยาผู้ที่ใช้เครื่องยนต์
เก่า ตามนโยบายยกเลิกการจำหน่ายเบนซิน
91 ของรัฐบาล โดยเปิดบริการปรับแต่งเครื่อง
ยนต์ ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค.55 - 24 เม.ย.56 ฟรี!!
ค่าแรง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สนง.
พลังงาน จ.ปทุมธานี โทร.0 2529 5138-9#116
แจ้งโทรศัพท์เทศบาลฯ สามารถใช้งานได้
ตามปกติแล้ว


ตามที่ระบบโทรศัพท์ของ ทม.บึงยี่โถไม่สามารถ
ใช้งานได้ เมื่อวันที่ 7 ก.พ.56 ที่ผ่านมานั้น
ขณะนี้ทางทรูได้แก้ไขข้อขัดข้อง ทำให้ระบบ
โทรศัพท์ของเทศบาลเมืองบึงยี่โถกลับมาใช้งาน
ได้ตามปกติแล้ว ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ.56
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมกราคม 2556    
ประกาศเทศบาลเมืองบึงยี่โถ เรื่อง รับสมัคร
นักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลบึงยี่โถ (ศูนย์ 1, 2, 3 และ 4)
และ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลบึงยี่โถ เทศบาล 1
(ม.ฟ้ารังสิต) , เทศบาล 2 (วัดมูลจินดาราม) และเทศบาล 3 (วัดเขียนเขต)
ประจำปี
การศึกษา 2556
[อ่านเอกสารแนบ ]
ปฏิทินกิจกรรม เทศบาลเมืองบึงยี่โถ กิจกรรมกองสวัสดิการสังคม

13 ก.พ.56 โครงการส่งเสริมศักยภาพและ
พัฒนาภูมิปัญญาผู้สูงอายุ (ห้องประชุม ชั้น 1)
22 - 24 ก.พ.56 มหกรรมสินค้าธงฟ้าราคา
ประหยัด ณ หมู่บ้านซื่อตรง ซอย 13
24 ก.พ.56 โครงการเทศบาลบึงยี่โถพบ
ประชาชน ครั้งที่ 1/2556 ณ ม.ซื่อตรง ซอย 13
แจ้งโทรศัพท์เทศบาลฯ ขัดข้อง!!!
ขณะนี้ระบบโทรศัพท์ของ ทม.บึงยี่โถไม่สามารถ
ใช้งานได้ เนื่องจากกล่องเคเบิ้ลของผู้ให้บริการ
(True Corporation) ที่ให้บริการในเขตย่านรังสิต
คลอง 3 ได้ถูกขโมยไป ซึ่งทางบริษัททรูฯ แจ้งว่า
จะดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่
18 มกราคม 2556 นี้
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2556 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2556
จากนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

"มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา
นำพาไทยสู่อาเซียน"  
  
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2555    
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ข่าวแจ้งเตือนการป้องกันและกำจัดเพลี้ย
กระโดดสีน้ำตาล
จาก สนง.เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดปทุมธานี
5 ธันวา มหาราช

<< อ่านกำหนดการ >>
ประกาศเทศบาลเมืองบึงยี่โถ เรื่อง รับสมัคร
นักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลบึงยี่โถ (ศูนย์ 1, 2, 3 และ 4)
และโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลบึงยี่โถ เทศบาล 1 (ม.ฟ้ารังสิต) ,
เทศบาล 2 (วัดมูลจินดาราม) และเทศบาล 3
(วัดเขียนเขต)
ประจำปีการศึกษา 2556
[อ่านเอกสารแนบ ]
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555    
ประเพณีลอยกระทง เทศบาลเมืองบึงยี่โถ
ลอยกระทง 2555 เทศบาลเมืองบึงยี่โถ กำหนดจัดงานประเพณี
วันลอยกระทง ประจำปี 2555
วันพุธที่ 28 พ.ย.
ณ บริเวณริมเขื่อนหน้าสำนักงานเทศบาลฯ
งานเริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 - 24.00 น. ขอเชิญ
ชาวตำบลบึงยี่โถและใกล้เคียงร่วมสืบสาน
ประเพณีอันดีงาม และขอเชิญเข้าประกวด
นางนพมาศและส่งประกวดกระทงประเภท
สวยงาม ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท
   
       
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2555    
ผู้สูงอายุ คนพิการ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ
และคนพิการ
เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปี
งบประมาณ 2557 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ผู้สูงอายุและคน
พิการที่เข้าหลักเกณฑ์ ติดต่อลงทะเบียนได้ที่
ห้องกองสวัสดิการสังคม สำนักงานเทศบาลเมือง
บึงยี่โถ ชั้น 3 สอบถามโทร. 0 2991 6636 - 8
ต่อ 306
[รายละเอียดและแบบลงทะเบียน]
   
การลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจำนอง การขอหนังสือรับรองฯ เพื่อรับสิทธิ์ลดค่าธรรม-
เนียมการจดทะเบียนจำนอง สำหรับการให้
สินเชื่อเพื่อฟื้นฟูความเสียหายจากอุทกภัย ปี 54
นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมือง
บึงยี่โถ แจ้งผู้ประสบอุทกภัยในเขต ต.บึงยี่โถ
ที่มีความประสงค์ขอหนังสือรับรองฯ เพื่อนำไป
ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจำนอง เหลือร้อยละ
0.01 สามารถติดต่อขอรับหนังสือรับรองฯ ได้ที่
สำนักปลัด ชั้น 2
สำนักงานที่ดิน ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขา
ธัญบุรี
ขอให้บริษัท ห้างร้าน หรือผู้ที่มีรายชื่อ
ตามประกาศนี้ มารับเงินวางมัดจำรังวัดคืน
ภายใน 60 วัน หากพ้นกำหนดจะนำเงินส่งคลัง
เป็นรายได้แผ่นดินต่อไป
ประกาศรายชื่อรับเงินน้ำท่วม 20,000 บาท เขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ
นายกเทศมนตรี ทม.บึงยี่โถ ต้อนรับตัวแทนจาก
หมู่บ้านแพรมาพร คลอง 4 เพื่อหารือปัญหาการ
ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือค่าซ่อมแซมบ้านพักอาศัย
จากเหตุอุทกภัย ปี 2554 ซึ่งนายกฯ ได้ทำหนังสือ
ด่วนถึง ผวจ.ปทุมธานี ขอให้ตั้ง คณก.ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง เพื่อเยียวยาช่วยเหลือประชาชนจาก
4 หมู่บ้านต่อไป ซึ่งได้แก่ หมู่บ้านรังสิตการ์เด้น์
วิลล์ หมู่บ้านเมธารมย์ หมู่บ้านแพรมาพร และ
หมู่บ้านรื่นฤดี
จำนำข้าวเปลือก ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง โครงการรับจำนำ
ข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/2556

เริ่มโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง
15 กันยายน 2556
เพื่อให้การรับจำนำข้าวเปลือกมีประสิทธิภาพ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี