ภาษาไทย TH English EN

 
นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ
เชิญชวนประชาชนตำบลบึงยี่โถ
ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
เพื่อเทศบาลเมืองบึงยี่โถจะได้นำ
ข้อคิดเห็นของท่านมาปรับปรุง
การบริหารงาน และเพื่อการพัฒนา
ตำบลบึงยี่โถอย่างยั่งยืนต่อไป

ระบบการจอง/การขอใช้บริการ
ระบบรับจองเต็นท์ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ
ระบบขอใช้บริการงานกองช่าง เทศบาลเมืองบึงยี่โถ
ระบบขอใช้บริการงานสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

ข้อมูลด้านการบริการ
งานทะเบียนราษฎร
  (งดให้บริการชั่วคราว)
  + การแจ้งเกิด
  + การแจ้งตาย
  + การแจ้งย้ายที่อยู่
  + การแจ้งขอเลขที่บ้านใหม่
  + การขอแก้ไขทะเบียนราษฎร
  + ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
  + ขอจำหน่ายชื่อจากทะเบียนบ้าน
ภาษี
  + ภาษีป้าย
  + ภาษีบำรุงท้องที่
  + ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  + สรปขั้นตอนการชำระภาษี
  + แผ่นพับ "การชำระภาษีท้องถิ่น
และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ"
  + การยื่นชำระภาษีท้องถิ่น new
การจดทะเบียนพาณิชย์
  + ณ ห้องกองคลัง ชั้น 2
ควบคุมอาคาร
  + การขออนุญาตก่อสร้าง
  + การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน
การสาธารณสุข
  + ศูนย์บริการสาธารณสุข
  + ขออนุญาตประกอบกิจการค้า
สวัสดิการสังคม
  + การขอเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ
  + การขอเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  + การขอเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
การศึกษา
แผนภูมิขั้นตอน และระยะเวลา
การดำเนินการ
กระบวนงานบริการตามภารกิจ
ของ ทม.บึงยี่โถ 20 กระบวนงาน

สงกรานต์ 2557 เทศบาลเมืองบึงยี่โถศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 วัดเขียนเขต เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ การยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี ประจำปี 2557 เทศบาลเมืองบึงยี่โถ


นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ
 นายรังสรรค์  นันทกาวงศ์
นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ
Facebook นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ   081-9179653
ทวิตเตอร์ เทศบาลบึงยี่โถ

คำแถลงนโยบายของนายกฯ
ศูนย์รับแจ้งข่าวสารการทุจริต ศูนย์รับแจ้งเบาะแสยาเสพติด
ศูนย์รับข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ผลการดำเนินงาน
งบประมาณ การเงิน การคลัง
ข่าวสอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
หนังสือเชิญประชุม
รายงานการประชุม
คำสั่งสภาเทศบาลเมืองบึงยี่โถ
การวางระบบควบคุมภายใน
พ.ร.บ. ระเบียบ ข้อบังคับ อื่นๆ
Download แบบฟอร์ม
และอื่น ๆ

Bueng Yitho GIS
Explore Bueng Yitho (สำรวจบึงยี่โถ)

แผนที่สถานที่สำคัญในตำบลบึงยี่โถ
แผนที่สถานที่สำคัญใน ต.บึงยี่โถ

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบึงยี่โถ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลบึงยี่โถ

e-mail @buengyitho.go.th

วารสารเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ฉบับที่ 1 ประจำปี 2555
ฉบับที่ 1 ประจำปี 2555 [33.7 MB]

บึงยี่โถ นิวส์ Bueng Yitho News
ฉบับปฐมฤกษ์ ปี 2556 [1.8 MB]

ข่าวรับสมัครงาน
Bangkok Glass เปิดรับพนักงาน
หลายอัตรา เริ่ม 7 ก.ย.56
กู๊ดเยียร์รังสิต รับสมัครฝ่ายผลิต/
คลังสินค้า
สวนสนุกดรีมเวิล์ดรับสมัครพนักงาน
ประจำเข้าร่วมงานหลายอัตรา
บ.ไทย บริดจสโตน เปิดรับสมัคร
ฝ่ายผลิต 1,000 อัตรา และตำแหน่ง
อื่น ๆ อีกหลายอัตรา
สถานการณ์ตลาดแรงงาน จ.ปทุมฯ
อาชีพอิสระ "ขายทุกอย่าง 20 บาท"
ตำแหน่งงานว่างสำหรับผู้พิการ
สินเชื่อเพื่อการทำงานต่างประเทศ
 

ข่าวจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ประกาศเตือนภัย "ระวังพายุจาก
     ลมมรสุม"
อันตราย!! จากป้ายโฆษณาล้มทับ
     สายไฟฟ้าแรงสูง
กฟภ.เตือนผู้กระทำความผิด
การใช้ไฟฟ้าในภาวะน้ำท่วม
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูด
การติดตั้งระบบสายดิน
ตามมาตรฐาน
การใช้ไฟฟ้าขณะมีน้ำท่วมขัง
ข้อปฏิบัติการใช้ไฟฟ้าในฤดูฝน
รักชีวิต ต้องติดตั้งสายดิน
อันตราย! ป้ายโฆษณาใกล้สาย
ไฟฟ้าแรงสูง
ระวัง! อันตรายจากไฟฟ้า
ช่วงลมพายุฤดูร้อน
 

เผยแพร่ความรู้
OSCC ศูนย์ประชาบดี 1300
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีอาญา
ถาม?ตอบ รอบรู้ AEC 360 ํ
หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดหา
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ อปท.
การคัดแยกขยะอันตราย
ในครัวเรือน
โรคพิษสุนัขบ้า
หน้าที่หลักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

สังเกตทุกครั้งยับยั้งธนบัตรปลอม
มาลดอ้วน ลดพุงกันเถอะ
คู่มือสรุปสวัสดิการพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (เครดิต ทน.ปากเกร็ด)
การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลฯ
ข้อควรรู้เกี่ยวกับประกันสังคม
สิทธิพนักงานจ้าง
การนำเรื่องเสนอ ก.จังหวัด
ระเบียบงานสารบรรณฯ ส่วนที่ 2
ระเบียบงานสารบรรณฯ ส่วนที่ 1
ทัพศัพท์อังกฤษอย่างนี้ให้ตรงกัน

  FB ชุมชนในตำบลบึงยี่โถ
หมู่บ้านฟ้ารังสิต คลอง 4
หมู่บ้านฟ้ากรีนพาร์ค คลอง 3
ชุมชนสวนอุตสาหะ
หมู่บ้านศุชญา
หมู่บ้านปิยวรารมย์ คลอง 4
หมู่บ้านสถาพร
หมู่บ้านสินทรัพย์ 1
หมู่บ้านสินทรัพย์ 2
หมู่บ้านซื่อตรง คลอง 3
หมู่บ้านแพรมาพร คลอง 4
หมู่บ้านชัยพฤกษ์ คลอง 4


ศูนย์ดาวน์โหลดข้อมูลเทศบาลเมืองบึงยี่โถ


ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ
ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 57
์นายกฯ รังสรรค์ นันทกาวงศ์ ขอเชิญพี่น้องชาว
ตำบลบึงยี่โถ ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ '57
ในวันที่ 15 เม.ย.57 ณ บริเวณลานพระยืน
วัดมูลจินดาราม คลอง 5 ตั้งแต่ 12.00 น. เป็นต้น
ไป พบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ รำวงย้อนยุค
ประกวดเทพีสงกรานต์ ก่อเจดีย์ทราย สอยดาว
การแสดงดนตรี ฯล
new
กองสวัสดิการสังคม กำหนดการจัดโครงการ "เทศบาลเมืองบึงยี่โถพบประชาชน ครั้งที่ 4"
ในวันอาทิตย์ที่ 20 เม.ย.57 ณ บริเวณสวน
สาธารณะ หมู่บ้านฟ้ารังสิต เวลา 08.30 น. เป็น
ต้นไป พบกับบริการทางสาธารณสุข กิจกรรม
ฝึกอาชีพ โครงการร้านค้า 0 บาท รับสมัครผู้
ประกันตนโดย สนง.ประกันสังคม และบริการ
ต่าง ๆ อีกมากมายจากเทศบาลบึงยี่โถ
new
โครงการรณรงค์ด้านรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ "ร้านค้า 0 บาท"  โครงการรณรงค์ด้านรักษาความสะอาดในเขต
เทศบาล "ร้านค้า 0 บาท"

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง จะดำเนินการจัดทำ
โครงการร้านค้า 0 บาท ในกิจกรรมงานเทศบาล
เมืองบึงยี่โถพบประชาชน ครั้งที่ 4 วันที่ 20 เม.ย.
57 ณ หมู่บ้านฟ้ารังสิต โดยให้ประชาชนนำวัสดุ
รีไซเคิล เช่น กระดาษ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก
ฯลฯ มาแลกเป็นเงินสดและ
... อ่านเพิ่มเติม >>
ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง ประชาสัมพันธ์
วิธีการทำปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ด
ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง แนะนำวิธีการ
วิธีการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง
ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง รณรงค์ให้ประชาชน
ทิ้งขยะตรงตามเวลา ตี 5 ถึง 6 โมงเย็น เพื่อ
ความงามตาของบึงยี่โถ
 

 
9 เม.ย.57 รดน้ำดำหัวผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
กองการศึกษา จัดให้มีพิธีรดน้ำดำหัว ขอพร
นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อ
ความเป็นสิริมงคลแก่พนักงาน ส่งเสริมวัฒน-
ธรรมประเพณีอันดีงาม เนื่องในเทศกาล
สงกรานต์ ประจำปี 2557 new
5 เม.ย.57 งานประเพณีสงกรานต์ ม.สถาพร
นายกฯ รังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรี
เมืองบึงยี่โถ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
ร่วมงานทำบุญเลี้ยงพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
เนื่องในประเพณีสงกรานต์ที่หมู่บ้านสถาพร

new
ทำบุญกับวัดพระบาทน้ำพุที่กรุงกวี 27 มี.ค.57 ทำบุญกับวัดพระบาทน้ำพุที่กรุงกวี
นายกฯ รังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรี
เมืองบึงยี่โถ พร้อมนายชุมพล คุ้มวงศ์ รองนายก
เทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล ผู้นำชุมชน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วม
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ปัจจัย และ
สิ่งของจำเป็นกับพระอาจารย์อลงกต เจ้าอาวาส
วัดพระบาทน้ำพุ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์
 
 

  


นายกฯ รังสรรค์ นันทกาวงศ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน ประชาชนตำบลบึงยี่โถ
ร่วมพิธีบวงสรวงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่รัชกาลที่ 5
เนื่องในวันครบรอบ 112 ปี วันสถาปนาเมืองธัญบุรี ณ วัดมูลจินดาราม
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2557 เวลา 08.00 น.
[13.03.2557]
 
 

<<ขยายปฏิทินกิจกรรม>>


 Gallery  
รูปคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบึงยี่โถ

รูปคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ
รูปสำนักงานเทศบาลเมืองบึงยี่โถ

Landscape

Facebook Album เทศบาลเมืองบึงยี่โถ


IT Tips
วิธีหาค่าพิกัด UTM (ค่า X,Y)
จาก Google Map
วิธีแปลง Lat/Long เป็น UTM
สร้างสื่อนำเสนอมัลติมีเดียง่าย ๆ
ด้วย TipCam 2.2
ฟรี!!
จับภาพเป็น VDO ด้วย Freez
Screen Video Capture
ฟรี!!
โปรแกรมช่วยนำเสนองานหรือ
สำหรับครูสอนคอมพิวเตอร์
ฟรี!!
วิธีใช้ Facebook เบื้องต้น
Web Site ของ อ.โอ๋ (อ.เดชรัตน์)
 

ท่องเที่ยวและกีฬา
Dream World สวนสนุกดรีมเวิร์ล
วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
วัดมูลจินดาราม
โครงการสวนทวดจีบ
สโมสรฟุตบอลบางกอกกล๊าส BGFC
สนามฟุตซอล Side Kick Soccer คลอง 3
 

แจ้งความต้องการที่อยู่อาศัย เทศบาลเมืองบึงยี่โถ
คู่มือการใช้งานระบบแจ้ง
ความต้องการที่อยู่อาศัยโดยการเคหะฯ


โครงการตามรอยพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง

ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานที่ดิน

แจ้งข่าวสารการทุจริต ของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ

เครือข่ายป้องกันปราบปรามทุจริต กับ สตง.

มาตรฐานและราคากลางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ กระทรวงมหาดไทย

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2553
www.mict.go.th


กศน.อำเภอธัญบุรี

เว็บไซต์ จังหวัดปทุมธานี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี

เว็บไซต์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

รัฐสภาไทย

รัฐบาลไทย

OSCC เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

Free counter and web stats
จำนวนผู้เข้าชม advanced web statistics  คน