ภาษาไทย TH English EN

 
นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ
เชิญชวนประชาชนตำบลบึงยี่โถ
ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
เพื่อเทศบาลเมืองบึงยี่โถจะได้นำ
ข้อคิดเห็นของท่านมาปรับปรุง
การบริหารงาน และเพื่อการพัฒนา
ตำบลบึงยี่โถอย่างยั่งยืนต่อไป

ระบบการจอง/การขอใช้บริการ
ระบบรับจองเต็นท์ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ
ระบบขอใช้บริการงานกองช่าง เทศบาลเมืองบึงยี่โถ
ระบบขอใช้บริการงานสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

ข้อมูลด้านการบริการ
สำนักงานทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองบึงยี่โถ
new
   
งานทะเบียนราษฎร
  + การแจ้งเกิด
  + การแจ้งตาย
  + การแจ้งย้ายที่อยู่
  + การขอเลขที่บ้านใหม่
  + การขอแก้ไขทะเบียนราษฎร
  + ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
  + ขอจำหน่ายชื่อจากทะเบียนบ้าน
งานทะเบียนบัตรประชาชน
   
ภาษี
  + ภาษีป้าย
  + ภาษีบำรุงท้องที่
  + ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  + สรปขั้นตอนการชำระภาษี
  + แผ่นพับ "การชำระภาษีท้องถิ่น
และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ"
  + การยื่นชำระภาษีท้องถิ่น
การจดทะเบียนพาณิชย์
  + ณ ห้องกองคลัง ชั้น 2
ควบคุมอาคาร
  + การขออนุญาตก่อสร้าง
  + การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน
การสาธารณสุข
  + ศูนย์บริการสาธารณสุข
  + ขออนุญาตประกอบกิจการค้า
สวัสดิการสังคม
  + การขอเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ
  + การขอเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  + การขอเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
การศึกษา
แผนภูมิขั้นตอน และระยะเวลา
การดำเนินการ
กระบวนงานบริการตามภารกิจ
ของ ทม.บึงยี่โถ 20 กระบวนงาน


นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ
 นายรังสรรค์  นันทกาวงศ์
นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ
Facebook นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ   081-9179653
ทวิตเตอร์ เทศบาลบึงยี่โถ

คำแถลงนโยบายของนายกฯ
ศูนย์รับแจ้งข่าวสารการทุจริต ศูนย์รับแจ้งเบาะแสยาเสพติด
ศูนย์รับข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ผลการดำเนินงาน
งบประมาณ การเงิน การคลัง
ข่าวสอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หนังสือเชิญประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา
คำสั่งสภาเทศบาลเมืองบึงยี่โถ
ประกาศสภาเทศบาล
การวางระบบควบคุมภายใน
พ.ร.บ. ระเบียบ ข้อบังคับ อื่นๆ
Download แบบฟอร์ม
และอื่น ๆ

Bueng Yitho GIS
Explore Bueng Yitho (สำรวจบึงยี่โถ)

แผนที่สถานที่สำคัญในตำบลบึงยี่โถ
แผนที่สถานที่สำคัญใน ต.บึงยี่โถ

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบึงยี่โถ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลบึงยี่โถ

e-mail @buengyitho.go.th

วารสารเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ฉบับที่ 1 ประจำปี 2555
ฉบับที่ 1 ประจำปี 2555 [33.7 MB]

บึงยี่โถ นิวส์ Bueng Yitho News
ฉบับปฐมฤกษ์ ปี 2556 [1.8 MB]

ข่าวรับสมัครงาน
Bangkok Glass เปิดรับพนักงาน
หลายอัตรา เริ่ม 7 ก.ย.56
กู๊ดเยียร์รังสิต รับสมัครฝ่ายผลิต/
คลังสินค้า
สวนสนุกดรีมเวิล์ดรับสมัครพนักงาน
ประจำเข้าร่วมงานหลายอัตรา
บ.ไทย บริดจสโตน เปิดรับสมัคร
ฝ่ายผลิต 1,000 อัตรา และตำแหน่ง
อื่น ๆ อีกหลายอัตรา
สถานการณ์ตลาดแรงงาน จ.ปทุมฯ
อาชีพอิสระ "ขายทุกอย่าง 20 บาท"
ตำแหน่งงานว่างสำหรับผู้พิการ
สินเชื่อเพื่อการทำงานต่างประเทศ
 

ข่าวจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ประกาศเตือนภัย "ระวังพายุจาก
     ลมมรสุม"
อันตราย!! จากป้ายโฆษณาล้มทับ
     สายไฟฟ้าแรงสูง
กฟภ.เตือนผู้กระทำความผิด
การใช้ไฟฟ้าในภาวะน้ำท่วม
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูด
การติดตั้งระบบสายดิน
ตามมาตรฐาน
การใช้ไฟฟ้าขณะมีน้ำท่วมขัง
ข้อปฏิบัติการใช้ไฟฟ้าในฤดูฝน
รักชีวิต ต้องติดตั้งสายดิน
อันตราย! ป้ายโฆษณาใกล้สาย
ไฟฟ้าแรงสูง
ระวัง! อันตรายจากไฟฟ้า
ช่วงลมพายุฤดูร้อน
 

เผยแพร่ความรู้

ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ปี 2558
 
ถาม?ตอบ รอบรู้ AEC 360 ํ new
   
OSCC ศูนย์ประชาบดี 1300
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีอาญา
หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดหา
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ อปท.
การคัดแยกขยะอันตราย
ในครัวเรือน
โรคพิษสุนัขบ้า
หน้าที่หลักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

สังเกตทุกครั้งยับยั้งธนบัตรปลอม
มาลดอ้วน ลดพุงกันเถอะ
คู่มือสรุปสวัสดิการพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (เครดิต ทน.ปากเกร็ด)
การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลฯ
ข้อควรรู้เกี่ยวกับประกันสังคม
สิทธิพนักงานจ้าง
การนำเรื่องเสนอ ก.จังหวัด
ระเบียบงานสารบรรณฯ ส่วนที่ 2
ระเบียบงานสารบรรณฯ ส่วนที่ 1
ทัพศัพท์อังกฤษอย่างนี้ให้ตรงกัน

  FB ชุมชนในตำบลบึงยี่โถ
หมู่บ้านฟ้ารังสิต คลอง 4
หมู่บ้านฟ้ากรีนพาร์ค คลอง 3
ชุมชนสวนอุตสาหะ
หมู่บ้านศุชญา
หมู่บ้านปิยวรารมย์ คลอง 4
หมู่บ้านสถาพร
หมู่บ้านสินทรัพย์ 1
หมู่บ้านสินทรัพย์ 2
หมู่บ้านซื่อตรง คลอง 3
หมู่บ้านแพรมาพร คลอง 4
หมู่บ้านชัยพฤกษ์ คลอง 4


ศูนย์ดาวน์โหลดข้อมูลเทศบาลเมืองบึงยี่โถ


ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมือง
บึงยี่โถ พร้อมเปิดให้บริการและรับสมัครสมาชิก
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลเมือง
บึงยี่โถ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 6 ก.ย.57 เป็นต้นไป
ณ สโมสรหมู่บ้านฟ้ารังสิต จึงขอเชิญชวนชาว
ตำบลบึงยี่โถ เข้าร่วมเป็นสมาชิกเพื่อใช้บริการ
และร่วมกิจกรรมภายในศูนย์ฯ new

อ่านเพิ่มเติม...

นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมือง
บึงยี่โถ รับโล่รางวัล อปท. ที่มีผลงานดีเด่นด้าน
การพัฒนางานสาธารณสุข จากปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการดำเนินงานด้านสาธารณสุขขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 26 ส.ค.57

อ่านเพิ่มเติม....

โครงการรณรงค์ด้านรักษาความสะอาดในเขต
เทศบาลเมืองบึงยี่โถ (รับซื้อขยะรีไซเคิลจากครัว
เรือน) โดยฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง

อ่านเพิ่มเติม...

 

 

14 ก.ย.57 นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศ-
มนตรีเมืองบึงยี่โถ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล นำทีมพนักงานเทศบาลออกหน่วย
เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในหมู่บ้านปิยวรา-
รมย์และหมู่บ้านใกล้เคียง
new

อ่านเพิ่มเติม...

10 ก.ย.57 นายธีรวุฒิ ศิริวรรณ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
ส่งเสริมความรู้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 40 ใน
พื้นที่เขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ณ ห้องประชุม
เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ชั้น 1 จัดโดยสำนักงาน
ประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี

อ่านเพิ่มเติม...

10 ก.ย.57 นายกฯ รังสรรค นันทกาวงศ์ มอบ
กองช่างและฝ่ายป้องกันฯ ดำเนินการติดตั้ง
เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ บริเวณ 5 จุดเสี่ยง ริม
คลองรังสิต เพื่อช่วยระบายน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน
เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกชุก

อ่านเพิ่มเติม...

9 ก.ย.57 นายกฯ รังสรรค์ นันทกาวงศ์ มอบกอง
ช่างและฝ่ายป้องกันฯ ดำเนินการกำจัดผักตบชวา
ในคลองรังสิตและคลองย่อยที่ 4 และ 5 เพื่อเปิด
ทางเดินน้ำ รองรับฤดูน้ำหลาก

อ่านเพิ่มเติม...

6 ก.ย.57 นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศ-
มนตรีเมืองบึงยี่โถ พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิก
สภาเทศบาล ร่วมงานพิธีเปิด "ศูนย์พัฒนาคุณ-
ภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ" ณ สโมสร
หมู่บ้านฟ้ารังสิต หมู่ที่ 3

อ่านเพิ่มเติม...

 
 

  


บรรยากาศกิจกรรมโครงการเทศบาลเมืองบึงยี่โถพบประชาชน ครั้งที่ 4
ที่หมู่บ้านฟ้ารังสิต เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 เม.ย.57 ที่ผ่านมา ในงานนี้
นายกฯ รังสรรค์ นันทกาวงศ์ พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
นำทีมงานออกให้บริการประชาชนทั้งในด้านการสาธารณสุข การฝึกอาชีพ
การจำหน่ายสินค้าราคาถูก การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ และการส่งเสริม
การรักษาความสะอาดในพื้นที่เทศบาล
 
 


<<
ขยายปฏิทินกิจกรรม>>

IT Tips
วิธีหาค่าพิกัด UTM (ค่า X,Y)
จาก Google Map
วิธีแปลง Lat/Long เป็น UTM
สร้างสื่อนำเสนอมัลติมีเดียง่าย ๆ
ด้วย TipCam 2.2
ฟรี!!
จับภาพเป็น VDO ด้วย Freez
Screen Video Capture
ฟรี!!
โปรแกรมช่วยนำเสนองานหรือ
สำหรับครูสอนคอมพิวเตอร์
ฟรี!!
วิธีใช้ Facebook เบื้องต้น
Web Site ของ อ.โอ๋ (อ.เดชรัตน์)
 

ท่องเที่ยวและกีฬา
Dream World สวนสนุกดรีมเวิร์ล
วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
วัดมูลจินดาราม
โครงการสวนทวดจีบ
สโมสรฟุตบอลบางกอกกล๊าส BGFC
สนามฟุตซอล Side Kick Soccer คลอง 3
 

แจ้งความต้องการที่อยู่อาศัย เทศบาลเมืองบึงยี่โถ
คู่มือการใช้งานระบบแจ้ง
ความต้องการที่อยู่อาศัยโดยการเคหะฯ


โครงการตามรอยพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง

ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานที่ดิน

แจ้งข่าวสารการทุจริต ของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ

เครือข่ายป้องกันปราบปรามทุจริต กับ สตง.

มาตรฐานและราคากลางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ กระทรวงมหาดไทย

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2553
www.mict.go.th


กศน.อำเภอธัญบุรี

เว็บไซต์ จังหวัดปทุมธานี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี

เว็บไซต์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

รัฐสภาไทย

รัฐบาลไทย

OSCC เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

Free counter and web stats
จำนวนผู้เข้าชม advanced web statistics  คน